Selvitys nuorten liikuntamahdollisuuksista ja -esteistä on julkaistu

Korkeakouluharjoittelija Sonja Lehtinen on koonnut helsinkiläisnuorten liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan esteistä.

Selvityksessä tarkastellaan nuoren näkökulmasta erilaisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa tai olla muulla tavoin fyysisesti aktiivinen. Samalla selvitetään myös, millaisia tekijöitä nuorten vähäisen liikkumisen taustalla on.

Selvityksestä käy ilmi, että nuorten liikunnan harrastusmahdollisuuksiin vaikuttaa keskeisesti perheen sosioekonominen asema. Seuraliikuntaharrastusten kustannukset ovat nousseet niin korkeiksi, että pääasiallisesti niihin on varaa vain parempituloisilla perheillä. Tämän lisäksi liikunnan esteenä näyttäytyy joukko muitakin tekijöitä, kuten nuorten sosiaaliset vaikeudet, ylipainoisuus, tiedon ja ajan puute sekä kielteiset kokemukset liikunnasta. Myös sukupuolella on merkitystä: tytöt, erityisesti maahanmuuttajataustaiset, liikkuvat selvästi poikia vähemmän. Kuitenkin myös maahanmuuttajataustaiset pojat liikkuvat suomalaistaustaisia poikia vähemmän.

Pääkaupungin lapsilla ja nuorilla on jokseenkin epätasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Helsingin alueet ovat eriytyneet toisistaan, ja joillain alueilla esiintyy toisia enemmän syrjäytymisen riskitekijöitä. Näillä alueilla asukkaiden sosioekonominen asema on kaupungin keskiarvoa matalampi, mikä usein merkitsee alueen perheiden vähäisempää varallisuutta.

Tietyillä alueilla myös maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten osuus alueen asukkaista on kaupungin keskiarvoa selvästi suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että näillä alueilla asuu tilastollisesti enemmän lapsia ja nuoria, jotka harrastavat vain vähän liikuntaa.

Yllä kuvatun kaltaisina alueina Helsingissä näyttäytyvät muun muassa Jakomäki, Vuosaari, Mellunkylä, Pukinmäki ja Pasila.
Vaikka liikunnan mahdollisuudet ovatkin joillain nuorilla keskimääräistä heikommat, on Helsingissä kuitenkin tarjolla monenlaista liikuntatoimintaa, myös erilaisille kohderyhmille räätälöitynä. Vähäinen liikunta-aktiivisuus ei välttämättä kuitenkaan aina johdu tarjonnan puutteesta; osa nuorista kaipaisikin vain yksilöllisempää tukea ja kannustusta osallistuakseen valmiisiin liikuntatoimintoihin tai alkaakseen itse aktiivisemmaksi arkiliikkujaksi.

Lisätietoja selvityksestä
Sonja Lehtinen
puh. 040 660 1886

Lisätietoja Boosti-liikuntahankkeesta
Niklas Hjort
puh. 040 701 8354